தமிழ்நாட்டின் கொரோனா புள்ளிவிவரம்:
corona

27734

சிகிச்சையில்
இருப்பவர்கள்

corona

675518

குணமானவர்களின்
எண்ணிக்கை

corona

10983

இறந்தவர்களின்
எண்ணிக்கை