தமிழ்நாட்டின் கொரோனா புள்ளிவிவரம்:
corona

61329

சிகிச்சையில்
இருப்பவர்கள்

corona

2337209

குணமானவர்களின்
எண்ணிக்கை

corona

31386

இறந்தவர்களின்
எண்ணிக்கை