தமிழ்நாட்டின் கொரோனா புள்ளிவிவரம்:
corona

12540

சிகிச்சையில்
இருப்பவர்கள்

corona

2648830

குணமானவர்களின்
எண்ணிக்கை

corona

36048

இறந்தவர்களின்
எண்ணிக்கை