தமிழ்நாட்டின் கொரோனா புள்ளிவிவரம்:
corona

5487

சிகிச்சையில்
இருப்பவர்கள்

corona

814098

குணமானவர்களின்
எண்ணிக்கை

corona

12281

இறந்தவர்களின்
எண்ணிக்கை